ผสานพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สู่เป้าหมาย เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง  (บทความที่ 9 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565)

ผสานพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สู่เป้าหมาย เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง 

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน (กรอ.จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาถือเป็นการประชุมนัดแรก ที่นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ พร้อมด้วยผู้บริหารจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดลำพูน หารือถึงการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนให้เป็นรูปธรรม พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลำพูน ตามวิสัยทัศน์ “เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง” ที่มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนคนลำพูนทุกระดับมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภายใต้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูนที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีพื้นที่ปรึกษา หารือ สร้างเป้าหมายร่วมกันเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในท้องถิ่นทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกันตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างสูงสุด

โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน 
โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :