จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ ภัยแล้งรวมถึงฝนฟ้าอากาศแปรปรวน

จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ ภัยแล้งรวมถึงฝนฟ้าอากาศแปรปรวน

     วันนี้ (22 เม.ย. 2567) นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วม ที่ประชุมมีการรายงานสถานการณ์พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่

1) กระเทียม จังหวัดลำพูนมีพื้นที่เพาะปลูกกระเทียม ปีการผลิต 2566/67 เกษตรกร จำนวน 524 ราย มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 1,172.25 ไร่ ผลผลิตรวม 3,389 ตัน(สด) ผลผลิตเฉลี่ย 2.890 ตันสดต่อไร่ แหล่งผลิตสำคัญ คือ อำเภอลี้ จำนวน 1,088.75 ไร่ ผลผลิตกระเทียมสดคละสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้ว สำหรับกระเทียมแห้งคละ ราคา 50-53 บาท/กก. และกระเทียมแกะกลีบราคา 85-87 บาท/กก.

2) หอมแดง จังหวัดลำพูนมีพื้นที่เพาะปลูกหอมแดง ปีการผลิต 2566/67 เกษตรกร จำนวน 321 ราย มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 825 ไร่ ผลผลิตรวม 2,850.54 ตัน(สด) ผลผลิตเฉลี่ย 3.460 ตันสดต่อไร่ แหล่งผลิตสำคัญ คือ อำเภอลี้ จำนวน 607.50 ไร่ ผลผลิตหอมแดงสดคละสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้ว สำหรับกระเทียมแห้งคละ ราคา 30-35 บาท/กก. และหอมแดงมัดจุก ราคา 38-42 บาท/กก.

3) มะม่วง จังหวัดลำพูน มีพื้นที่เพาะปลูกมะม่วง ปีการผลิต 2567 มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 44,898ไร่ ผลผลิตมะม่วง ครั้งที่ 1 ปริมาณผลผลิตรวม 58,655 ตัน ลดลงจากปีก่อน 5,445 ตัน คิดเป็นร้อยละ 8.49 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง ภาวะการค้า จังหวัดลำพูน มีผู้ประกอบการรับซื้อมะม่วงประมาณ 80 ราย ซึ่งเปิดจุดรับซื้อในช่วงเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม เพื่อส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ เช่น จีน มาเลเชีย เวียดนาม กัมพูชา และจำหน่ายภายในประเทศ ในปี 2566 ราคามะม่วงปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้ผลผลิตลดลง ด้านราคาซื้อขายมะม่วง ปี 2566 พันธุ์จินหวง ราคา 17 บาท/ กก. อาร์ทูอีทู ราคา 21 บาท/กก. งาช้างแดง ราคา 19.50 บาท/กก. แดงจักพรรดิ์ ราคา 19.50 บาท/กก. และเขียวมรกต ราคา 13 บาท/กก. โดยอำเภอบ้านโฮ่ง มีพื้นที่ปลูกสูงสุด 23,250 ไร่

4) ลำไย จังหวัดลำพูน มีพื้นที่เพาะปลูกลำไย ปีการผลิต 2567 มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 255,287 ไร่ ผลผลิต 260,041 ตัน(สด) ผลผลิตเฉลี่ย 1,019 ตันสดต่อไร่ แหล่งผลิตสำคัญ คือ อำเภอลี้ รองลงมา คือ อำเภอป่าซาง และแม่ทา ตามลำดับ โดยผลผลิตลำไยในฤดูจะเก็บเกี่ยวช่วงปลายเดือนมิถุนายน – กันยายน และออกสู่ตลาดมากที่สุดช่วงปลายเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ด้านราคาซื้อ-ขายเฉลี่ย(ในฤดู) ปี 2566 ดังนี้

- ลำไยสดร่วง เกรด AA ราคา 28.50 บาท/กก. เกรด A ราคา 17 บาท/กก. เกรด B ราคา 9 บาท/กก. เกรด C ราคา 3 บาท/กก.

- ลำไยมัดปุ๊ก เกรด AA+A ราคา 31.50 บาท/กก. เกรด A+B ราคา 24 บาท/กก. เกรด B+C ราคา 17.50 บาท/กก.

- ลำไยสดร่วง เกรด AA(ทอง) ราคา 35 บาท/กก. เกรด A(แดง) ราคา 34 บาท/กก. เกรด B(น้ำเงิน) ราคา 25 บาท/กก. เกรด C(เขียว) ราคา 15 บาท/กก.

      ทั้งนี้ ลำไยในฤดู ปี 66 ราคาปรับตัวสูงขึ้นจาก ปี 65 เนื่องจาก ผลผลิตลดลงมาก บางส่วนถูกส่งไปยังโรงงานแปรรูปลำไยกระป๋องและลำไยคว้าน เพื่อทำน้ำลำไยสด ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด จึงทำให้มีการแข่งขัน ด้านราคาค่อนข้างสูง ประกอบกับผู้ประกอบการลำไยอบแห้งไม่มีสต๊อกคงเหลือไว้เลย

     สำหรับสถานการณ์ลำไย ปีการผลิต 2567 จังหวัดลำพูน มีเกษตรกรผู้ปลูกลำไย 52,907 ครัวเรือน เนื้อที่ยืนต้น 362,304 ไร่ เนื้อที่ให้ผล 349,536 ไร่ ผลผลิตทั้งหมด 370,561 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,060 กก./ไร่ คาดการณ์ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวลำไยในฤดู(มิ.ย.-ก.ย.) ผลผลิต 246,496 ตัน คิดเป็นร้อยละ 66.52 ลำไยนอกฤดู(ม.ค.-พ.ค.) และ (ต.ค. - ธ.ค.) ผลผลิต 124,065 คิดเป็นร้อยละ 33.48 ด้านสถานการณ์การติดผลของลำไยในฤดู ทั้ง 8 อำเภอ พื้นที่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มปริมาณผลผลิตลดลง เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ช่อดอกที่ออกมาตามธรรมชาติ รวมถึงการกระตุ้นโดยสารโพแทสเซียมคลอเรตหรือโซเดียมคลอเรต แต่ไม่มีแหล่งน้ำเพื่อบำรุงช่อดอก ทำให้ช่อดอกที่ออกมาไม่ยืด ช่อแห้ง รวมถึงการผสมเกสรตามธรรมชาติ ผสมไม่ติด เพราะต้องอาศัยความชื้น รวมถึงแมลงในการช่วยผสมเกสร เช่น อำเภอทุ่งหัวช้าง รายงานเบื้องต้น ผลผลิตต่อไร่ลดลงจาก 844 กิโลกรัมต่อไร่ เหลือ 738 กิโลกรัมต่อไร่ รวมถึงพื้นที่อำเภอลี้

ผลผลิตต่อไร่ลดลงจาก 998 กิโลกรัมต่อไร่ เหลือเพียง 914 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้เฉพาะ 2 อำเภอที่กล่าวมานี้ ผลผลิตลดลงจากการประเมินครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จากผลผลิต 158,106 ตัน คงเหลือ 144,059 ตัน ลดลงประมาณ 14,047 ตัน ทั้งนี้ หากผ่านช่วงพัฒนาผล ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2567 ก็จะทำให้สามารถประมาณการณ์ตัวเลขผลผลิตได้แม่นยำขึ้น เพราะผลผลิตลำไยจะเผชิญวิกฤตกับฝนทิ้งช่วงซึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์ เอลนีโญ อาจทำให้ลำไยสลัดลูกทิ้ง ทั้งนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอลี้ และอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นการผลิตลำไยแบบอาศัยน้ำฝนปริมาณผลผลิตจึงแปรผันตรงกับน้ำฝนด้วย

     ด้านสถานการณ์มะม่วง ปีการผลิต 2567 จังหวัดลำพูน มีเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง 11,072 ครัวเรือน เนื้อที่ยืนต้น 44,127 ไร่ เนื้อที่ให้ผล 39,763 ไร่ ผลผลิตทั้งหมด 48,412 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,218 กก./ไร่ส่วนสถานการณ์การผลิตมะม่วง ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูน ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ ภัยแล้งรวมถึงฝนฟ้าอากาศแปรปรวน ทำให้ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดในปีการผลิต 2567 นี้ ลดลงทุกสายพันธุ์ จากการประมาณการณ์เบื้องต้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ผลผลิตคาดการณ์ทั้งหมดจำนวน 58,655 ตัน คงเหลือ 48,412 ตัน เนื่องจากช่อดอกที่ออกมากระทบอากาศแห้งแล้ง ทำให้ช่อไหม้ ผสมเกสรไม่ติด ยกเว้นมะม่วงรุ่นที่กระตุ้นให้ออกนอกฤดูซึ่งเก็บผลผลิตในช่วงมีนาคม - เมษายน 67 ซึ่งทาง อำเภอเวียงหนองล่อง มีเกษตรกรที่ทำมะม่วงนอกฤดู ก็สามารถขายผลผลิตได้ราคาค่อนข้างจะดีมาก สถานการณ์รายอำเภอ เช่น อำเภอลี้ มะม่วงอาจจะให้ผลผลิตแค่ 20 % ของทุกปี อำเภอบ้านโฮ่ง ผลผลิตมะม่วงลดลงถึง 200 - 300 กิโลกรัมต่อไร่ อำเภอป่าซาง ผลผลิตมะม่วงลดลงถึง 50 % ซึ่งก็เป็นผลมาจากสภาพอากาศ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้น

---------------------------------------------------------------

ภาพ/ข่าว : นายชนาธิป เมืองมูล ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน

บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar