ลำพูน เร่งพิจารณาโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย พร้อมจัดทำแผนขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตร ในการบริหารจัดการสินค้าทางการเกษตร

ลำพูน เร่งพิจารณาโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย พร้อมจัดทำแผนขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตร ในการบริหารจัดการสินค้าทางการเกษตร

วันนี้ (12 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด ของสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดลำพูน และพิจารณาเบิกจ่ายเงินค่าบริหารจัดการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย รวมทั้งจัดทำแผนขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนรวม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้การบริหารจัดการสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยสถานการณ์การเพาะปลูกและผลผลิตสินคาเกษตรของจังหวัดลำพูนในภาพรวม มีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มากสุดในเดือนมีนาคม 2566 ด้านภาวะการค้า อยู่ในสภาพปกติและคล่องตัวตามภาวะตลาด ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการฯ จึงได้เร่งพิจารณาเบิกจ่ายโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย อาทิ โครงการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 และโครงการขยายช่องทางการตลาดลำไยสด (รูดร่วง) เข้าสู่โรงงานแปรรูปจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำแผนขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนรวม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (บท.02) จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการกระจายกระเทียมแห้งออกนอกแหล่งผลผลิต โครงการกระจายผลผลิตมะม่วงออกนอกแหล่งผลผลิต โครงการขยายช่องทางการตลาดลำไย (รูดร่วง) เข้าสู่โรงงานแปรรูป และโครงการกระจายผลผลิตลำไยสดช่อออกนอกแหล่งผลิต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :