ทต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คก.ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังสะแกง หมู่ที่ 9

ทต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คก.ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังสะแกง หมู่ที่ 9

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรัปปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังสะแกง หมู่ที่ 9 บ้านวังสะแกงใต้ ตำบลหนองล่อง เทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 1,933,173.38 บาท ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกโดยดาวน์โหลดผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคาและยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง โทรศัพท์ 0-5350-5048 ต่อ 15


ไฟล์เอกสารประกอบ
ว 728 ทต.หนองล่อง (ซ่อมสถานีสูบน้ำ).pdf |
|


คะแนนโหวต :