ผ้าลำพูน เล่าเรื่องราวของวัฒนธรรม (บทความที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565)

ผ้าลำพูน เล่าเรื่องราวของวัฒนธรรม

หนึ่งในหลายประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูน ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการออกแบบนวัตกรรม ส่งเสริมการลงทุน สร้างเครือข่ายวิสาหกิจและส่งเสริมการตลาด ฯลฯ จากต้นทุนที่มีในชุมชน อาทิ การเล่าเรื่องราวความเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม เมืองเก่า และความโดดเด่นผ่านวิถีการถักทอผืนผ้าอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่นจังหวัดลำพูน เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูนที่ 1 แนวทางการพัฒนา เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกสาร และแนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี

โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน 
โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :