เทศกาลโคมแสนดวงฯ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โชว์วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี (บทความที่ 10 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565)

เทศกาลโคมแสนดวงฯ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โชว์วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี

สถิตินักท่องเที่ยวและรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว ช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม 2565 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดลำพูน จำนวน 890,931 คน สร้างมูลค่าการท่องเที่ยวกว่า 1,071 ล้านบาท (ข้อมูล กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) โดยเฉพะอย่างยิ่งช่วงงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ประจำปี 2565 ถือได้ว่าเป็นเทศกาลประจำปีของจังหวัดลำพูน ที่ประสบความสำเร็จทั้งในเชิงการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลายลง ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูนที่ 1 เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ที่มุ่งจะพัฒนาเมืองเก่า เมืองแห่งวัฒนธรรมเป็นเมืองท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมอัตลักษณ์ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่บนฐานดิจิทัลให้เป็นเมืองเก่าที่ Smart และเมืองแห่งการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี ที่มีเป้าหมายในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น สามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนนั้น มีแนวทางที่หลากหลาย แต่การพัฒนาให้ลำพูนเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ เป็นแนวทางพัฒนาแรกเริ่มไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอื่นๆ โดยดึงภูมิปัญญาและเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดลำพูนนำเสนอผ่านประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เก่าแก่ เมืองวัฒนธรรมที่หลากหลาย วิถีชีวิตชุมชน สินค้าชุมชน อาหารพื้นถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่น่าสนใจ

โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน 
โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :