ครอบครัว Young Smart Farmer Lamphun “ไปด้วยกัน ไปได้ไกล”  (บทความที่ 8 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565)

ครอบครัว Young Smart Farmer Lamphun “ไปด้วยกัน ไปได้ไกล” 

การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม Young Smart Farmer Lamphun ภายใต้แนวคิด “ไปด้วยกันไปได้ไกล” กลับมาจัดกิจกรรมแบบรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลายลง ผ่านกิจกรรมสัญจรที่รวบรวมกำลังทรัพย์จากความสมัครใจของสมาชิกในกลุ่มฯ เพื่อทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ และนำเสนอผลิตผลทางการเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ได้จากสวนและฟาร์มของสมาชิกในกลุ่มฯ เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาการตลาด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งผลิตใกล้กัน ลดต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งสินค้า ร่วมถึงเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่จังหวัดลำพูน จะผสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม Young Smart Farmer Lamphun พัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกร ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูน ที่ 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะและการพัฒนาศักยภาพการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่ทั้งกลุ่ม Smart farmer และ young Smart farmer สามารถนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตร การตลาด ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร สำหรับวางแผนและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น นำไปสู่รูปแบบฟาร์มอัจฉริยะ

โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน 
โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar