ศูนย์พื้นฟูฯ ผู้สูงอายุตำบลศรีเตี้ย ระบบบริการสุขภาพชุมชนที่ทันสมัย (บทความที่ 7 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565)

ศูนย์พื้นฟูฯ ผู้สูงอายุตำบลศรีเตี้ย ระบบบริการสุขภาพชุมชนที่ทันสมัย

ศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุตำบลศรีเตี้ย โดยเทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เป็นศูนย์ฟื้นฟูฯ ต้นแบบในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชน เป็นการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลบ้านโฮ่งและโรงพยาบาลใกล้เคียง ในการรับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลศรีเตี้ยต่อจากโรงพยาบาล ให้บริการด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการรักษา ช่วยลดอัตราความแออัดของโรงพยาบาล ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในการเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาล ลดความเหลื่อมล้ำ “เท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม” ตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีเตี้ย ที่ต้องการให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูนที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของคนทุกช่วงวัย ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่และพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการให้เพียงพอ ปลอดภัย และเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่

โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน 
โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar