มีครบจบที่เดียว One Stop Service ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน (บทความที่ 5 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565)

มีครบจบที่เดียว One Stop Service ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน

สำหรับเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน การได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ "The Smart City Showcase Awards 2022" ด้าน smart governance จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ผลงานอันโดดเด่นจากการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ One Stop Service รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลเพื่อพัฒนาตำบลบ้านกลาง หรือ ISC ที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านกลางมุ่งมั่นตั้งใจ จะพัฒนาตำบลบ้านกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ยกระดับคุณภาพชีวิตและต้องการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างรวดเร็วโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เนื่องจากตำบลบ้านกลางเป็นชุมชนที่มีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตั้งอยู่ในพื้นที่ จึงเป็นชุมชนที่ต้องมีความพร้อมต่อการรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูน ที่ 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนา สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม โดยการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของเมืองอุตสาหกรรมขณะเดียวกันต้องสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนด้านความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเอื้อต่อการพัฒนาด้านการให้บริการโลจิสติกส์ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืน

โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน 
โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
|


คะแนนโหวต :