จังหวัดลำพูน จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (บทความที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565)

จังหวัดลำพูน จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 

จังหวัดลำพูน จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และบุคคลากรทางการลูกเสือ เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญ ของ “คณะลูกเสือแห่งชาติ” โดยลูกเสือ เนตรนารี จะร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญู กตเวทิตาธรรม ต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี ให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาที่มุ่งปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ ตามประเด็นการพัฒนาที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคั่ง มั่งคั่ง ยั่งยืน แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ผ่านการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ำเสมอ

โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน 
โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar