เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น บ้านป่าหก อำเภอลี้ ความสุขบนความพอเพียง (บทความที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565)

เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น บ้านป่าหก อำเภอลี้ ความสุขบนความพอเพียง

บ้านป่าหก หมู่ที่ 7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหารที่คนในชุมชน ทั้ง 106 ครัวเรือนภาคภูมิใจกับการมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยวิถีเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น สร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อบริโภคและจำหน่าย แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชนด้วยภูมิปัญญา พร้อมต่อยอดที่จะพัฒนาเป็นสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นที่ถิ่น ที่มีความโดดเด่นและนำเสนอเรื่องราวแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์อย่างน่าสนใจ นำไปสู่รายได้ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูน ประเด็นที่ 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น สร้างรายได้ให้กับประชาชน

โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน 
โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :