สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน พร้อมส่ง “คุณมาดี” ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติประจำเดือน ธันวาคม 2565 จำนวน 8 โครงการ 

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน พร้อมส่ง “คุณมาดี” ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติประจำเดือน ธันวาคม 2565 จำนวน 8 โครงการ 

     ด้วย สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลสถิติจำนวน 8 โครงการ ทั่วจังหวัดลำพูน ในเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 เพื่อให้ประชาชน ครัวเรือนตัวอย่าง สถานประกอบการ ที่ตกเป็นตัวอย่างในการสำรวจ โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ไปทำการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลยังครัวเรือนหรือสถานที่ประกอบการที่ตกเป็นตัวอย่างโดยตรง ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ไม่มีการนำไปเปิดเผยเป็นรายครัวเรือน แต่จะนำมาประมวลผลเพื่อใช้ในประโยชน์ในทางสถิติเท่านั้น

     โครงการสำรวจต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 มีทั้งหมด 8 โครงการดังนี้ 1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2565 2.โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2565 3.โครงการสำรวจการย้ายถิ่นฐานของประชากร พ.ศ.2565 4.โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2565 5.โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้ และเข้าถึงทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ.2565 6. โครงการสำรวจความพิการ พ.ศ.2565 7.โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2565 8.โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2565

     ขอความร่วมมือประชาชน ครัวเรือนตัวอย่าง และสถานประกอบการ ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงต่อเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินงานดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน หรือทางเว็บไชต์ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน [email protected] โทร. 053-534-363 ในวันและเวลาราชการ .คะแนนโหวต :