จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด 

จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด 

     วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พลตำรวจเอก วัชรพบ ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และนายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กรรมการ สปท.) ร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VSC) จากห้องประชุมราชบพิธ ชั้น5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ของจังหวัด

     เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2564 มีผลให้คณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัดสิ้นสุดลง และคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ลงมติรับทราบกลไกผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยให้ดำเนินการตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ

     ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับจังหวัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จึงให้จังหวัดยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด และให้แต่งตั้งคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด โดยให้มีหน้าที่และอำนาจตามร่างคำสั่งจังหวัดฯ

     สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญในวันนี้ ประกอบด้วย ประเด็นความสำคัญของการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด, ประเด็นบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด, การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ แนวทางการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด.

 

ภาพ/ข่าว : นายอานนท์ บุญมาตุ้ย ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน

บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :