ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

ด้วยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง มีมติเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 (งวดที่12) เพื่อใช้ในการคำนวนเงินชดเชยส่วนต่างสำหรับจ่ายให้เกษตรกร นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงราคาเกณฑ์กลางอ้างอิตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 งวดที่ 12 สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2565 และมีกำหนดกเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 25654 ระยะเวลาเพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน มีสิทธิได้รับการชดเชยส่วนต่างรอบวันที่ 1 ตุลาคม 2565 โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 งวดที่ 12 กิโลกรัมละ 2.97 บาท ซึ่งราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในครั้งนี้สูงกว่าราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 2.50 บาท) จึงไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกร เกษตรกรมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 0-5356-1489


ไฟล์เอกสารประกอบ
ว 18739 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลฯ มันสำปะหลัง 64-65.pdf |


คะแนนโหวต :