ขอเชิญร่วมพิจารณาให้ความเห็น (ร่าง) ข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ขอเชิญร่วมพิจารณาให้ความเห็น (ร่าง) ข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

     กระทรวงมหาดไทย จัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการใช้บังคับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดทุกระดับที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 มาตรา 6 วรรคสี่ และวรรคห้า และระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2563

     จังหวัดลำพูน ขอเชิญเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้รับบริการและประชาชน ร่วมพิจาณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดลำพูน www.lamphun.go.th และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย www.anticor.moi.go.th หัวข้อ "แบบสำรวจรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อกำหนดจริยธรรมฯ" ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2225-5521

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ว 18275 สนจ.ลพ. (ร่าง ข้อกำหนดจริยธรรมฯ ).pdf |


คะแนนโหวต :