ลดเสี่ยง COVID 19 ง่ายๆ ด้วยการหมั่นทำความสะอาด 7 จุดพักเชื้อ

การดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ COVID-19คะแนนโหวต :