ลำพูน สุดเจ๋ง ได้รับเลือกเป็น "หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Traffy fondue ดูดีเด่น" ระดับประเทศ ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน

ลำพูน สุดเจ๋ง ได้รับเลือกเป็น "หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Traffy fondue ดูดีเด่น" ระดับประเทศ ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน

วันนี่ (15 กันยายน 2566) เวลา 13.30 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน และคณะ เข้ารับเกียรติบัตร "หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Traffy fondue ดูดีเด่น" ณ ห้องแถลงข่าว อว. ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยกลุ่มนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมือง Traffy fondue Group ได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มช่องทางบริการของรัฐ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ โดยสอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) มุ่งหมายให้เกิดการขยายผลการใช้งานระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy fondue ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน

โดยในปี 2565 จังหวัดลำพูน ได้นำระบบ Traffy fondue เข้ามาใช้บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สำหรับประชาชน กว่า 104 ส่วนราชการ/หน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ได้ง่าย สะดวก รวมทั้งสามารถติดตามเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ได้แบบ Real-Time ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งจังหวัดลำพูนได้ให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดใช้ระบบ Traffy fondue เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน

การนี้ สวทช. จึงได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมรับเกียรติบัตร "หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Traffy fondue ดีเด่น" ในฐานะจังหวัดที่มีการใช้งานครบทุกส่วนราชการภายในจังหวัด จาก นางอารีพันธุ์ เจริญสุข รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และ ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้เกียรติมอบรางวัล
.
โดยตั้งแต่เริ่มใช้งานระบบ Traffy fondue จังหวัดลำพูนได้รับเรื่องร้องเรียนจนถึงปัจจุบัน ทั้งสิ้น 1,190 เรื่อง โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้วกว่า 677 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75.39 สามารถลดจำนวนเรื่องร้องเรียนประเภททั่วไปลงได้กว่าร้อยละ 80 เมืาอเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566

ภาพ : เพจป้อเมืองหละปูน สันติฑร ยิ้มละมัย
ข่าว : นางสาวรุจิรา เสนานุช ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่...https://lamphun.prd.go.th/th/page/item/index/id/12

#PRLAMPHUN
#ลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar