สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินการและขับเคลื่อนงานตามภารกิจ ให้เกิดผลสำเร็จ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

✨👍สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินการและขับเคลื่อนงานตามภารกิจ ให้เกิดผลสำเร็จ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ✨👍

วันนี้ (13 มกราคม 2566 ) เวลา 08.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคณะฯ เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ บ้านป่าตึงงาม ตำบลป่าตึงงาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอำเภอเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชน ชุมชนบ้านป่าตึงงาม ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้พบปะพี่น้องประชาชนชุมชนบ้านป่าตึงงาม พร้อมรับฟังบรรยายสรุปจากปราชญ์ชาวบ้าน และได้ศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ประกอบด้วย ฐานแบรนด์เนมจากเสื้อผ้า ฐานถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ฐานสมุนไพรดังไกลระดับโลก ณ บ้านนางบัวเหลียว มาต๊ะพาน ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนา ณ บ้านนายบุญเลย ใจตึง และ ฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนที่เกิดจากส่งเสริม สนับสนุนให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็ง และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ ฯ และเกิดการขยายผลในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

จากนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะ ฯเยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยน้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ชมนิทรรศการปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นิทรรศการการแก้ไขปัญหาความยากจน/Thai QM/TP Map/อำเภอนำร่อง นิทรรศการขยะเปียกลดโลกร้อน นิทรรศการ รางวัล “เพชรดอกแก้ว และชมนิทรรศการสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

เวลา 13.00 น . นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคเหนือโดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวรายงาน

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาของประธานแม่บ้านมหาดไทยทั้ง 17 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ พะเยา น่าน ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี โดยมีประเด็นในการเสวนา ประกอบด้วย
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนีมีรัก ปลูกผักกินเอง” โดยการปลูกผักสวนครัวในทุกครัวเรือน และขยายผลโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน การน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็กและแม่เติบโตอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ มาตรฐานสุขลักษณะ โครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย น้อมนำแนวพระราชดาริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา.“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อพัฒนาการสวมใส่ผ้าไทยทุกช่วงวัย ทุกโอกาส โดยจัดการประกวดการออกแบบตัดเย็บผ้าไทยให้มีความหลากหลายในระดับจังหวัดและระดับประเทศ และโครงการ.“ครอบครัวมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม”โดยการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อการคัดแยกขยะแห้งขยะเปียกทำเป็นปุ๋ยอินทรีย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานต่างๆ ตามภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการกลางและกิจกรรมของสมาคมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อไป

จากนั้น ตอนค่ำ จะมีกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย "ผ้าไทยใส่สนุก" ณ สวนไม้ไทยพ่อเลี้ยงหมื่น โดยแม่ประธานแม่บ้านมหาดไทย ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมแสดงอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :