จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอุณหภูมิลดลง ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2565

จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอุณหภูมิลดลง ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2565 
     นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) และกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศฉบับที่ 1 แจ้งว่า ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 แจ้งว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ 30 พฤศจิกายน -4 ธันวาคม 2565 ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองในช่วงแรกและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ จากนั้นอุณหจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคเหนือและภาคกลาง อุณหภูมิจะลดลง 1-4 องศาเซลเซียส กับมีสมแรง โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2565 ดังนี้สถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอุณหภูมิลดลง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงขอให้จังหวัดติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสภาพอากาศแปรปรวนที่มีฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักและอุณหภูมิที่ลดลง รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง เกษตรกรควรป้องกันผลิตผลทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายด้วย สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ำน้ำตก ถ้ำลอด หากมีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงให้คำแนะนำประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพจากอุณหภูมิที่ลดลง
     ในส่วนของโครงการชลประทานลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูนให้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ สภาวะอากาศและปัจจัยสภาพความเสียงในพื้นที่ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงานพลเรือน ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา ภาคเอกชน เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุ รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง โดยให้ความสำคัญในการแจ้งเตือน พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอเตือนภัย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านชุมชน หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการและมาตรการตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 053-562963

     สำหรับ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ ให้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ สภาวะอากาศและปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงานพลเรือน ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา ภาคเอกชน เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุ รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง โดยให้ความสำคัญในการแจ้งเดือน พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และติดตามสถานการณ์อย่างใกลัชิด รวมทั้ง สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอเตือนภัย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน/ชุมชน และแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล/อบต. ให้ดำเนินการ หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการและมาตรการตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง ทางโทรศัพท์/โทรสาร 053-562963.

ภาพ/ข่าว : นายอานนท์ บุญมาตุ้ย ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนคะแนนโหวต :