ผู้ว่าฯลำพูน ร่วมกิจกรรมการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ “คนดีวิถีพอเพียง" และการจําหน่ายผักสวนครัวเพื่อการกุศล สมทบทุน “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”

ผู้ว่าฯลำพูน ร่วมกิจกรรมการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ “คนดีวิถีพอเพียง" และการจําหน่ายผักสวนครัวเพื่อการกุศล สมทบทุน “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”

      วันนี้ (วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ) ที่บริเวณ แปลงผัก ภายในมูลนิธิ พุทธจิต ธรรมญาณ ค่ายพุทธบุตรแห่งที่ 7 ตำบลมาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิด กิจกรรมการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ “คนดีวิถีพอเพียง" และการจําหน่ายผักสวนครัวเพื่อการกุศล สมทบทุน “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” โดยมี นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล พัฒนาการอำเภอแม่ทา ในนามของภาคส่วนราชการ ของอำเภอแม่ทา ผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “พุทธจิต ธรรมญาณ เกื้อกูลชุมชน ทุกคนกินได้ สานพลังภาคีเครือข่าย สร้างสวนครัว สู่ความมั่นคงทางอาหาร” กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม โดยทุกภาคส่วน ในอำเภอแม่ทา ได้รับกันขับเคลื่อน และ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ “ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานแม่” โดยขับเคลื่อนหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ และขยายผลการสร้างความมั่นคง ทางอาหารสู่ชุมชนและครัวเรือน

     นอกจากนี้ ภายในกิจกรรม มีการมอบใบประกาศเกียติคุณ แก่บุคคลต้นแบบ “คนดีวิถีพอเพียง อำเภอแม่ทา” จากพื้นที่ 6 ตำบล ๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 คน เข้ารับมอบ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูบุคคลที่น้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ รู้จักพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตนเอง ภายใต้เงื่อนไข ความรู้คู่คุณธรรม และการจำหน่ายผักสวนครัวการกุศล เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมทบทุน “กองทุนแม่ ของแผ่นดิน”สำหรับใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสันติวิธี ต่อไป

ภาพ/ข่าว : นายณัฐวุฒิ อินทร์ใจ ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน

บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :