จังหวัดลำพูน จัดงานมหกรรมรวมพลคนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2565

จังหวัดลำพูน จัดงานมหกรรมรวมพลคนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2565

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำพูนและมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีจิตอาสาทำคุณประโยชน์ในกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 โดยมี พระพุทธบาทพิทักษ์ เจ้าคณะอำเภอป่าซาง นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ สมาชิกองทุนแม่ของแผ่นดิน เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

     นายมนตรี เสาร์คำ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน มีกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ 8 อำเภอและเทศบาลเมืองลำพูน รวม 280 กองทุน โดยมีความมุ่งหวังให้ภาคประชาชน ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินใช้พลังชุมชน ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยแนวคิด หลักการและกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

     เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จัดงานมหกรรมรวมพลคนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งได้กำหนดให้ทุกวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้าตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 350 คน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย 1) การเดินขบวนต่อต้านยาเสพติดและขบวนแห่องค์ผ้าป่า จากทุกอำเภอและเทศบาลเมืองลำพูน 2) การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่มีจิตอาสาทำคุณประโยชน์ในกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 9 คน 3) การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำพูน และ4) การจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำพูน จำนวน 9 บูธ สำหรับเงินที่ได้รับการบริจาคในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ โดยยังไม่หักค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 103,999 บาท

     ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน ก่อเกิดขึ้นจากความห่วงใยของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อปัญหายาเสพติด โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับเลขาธิการ ป.ป.ส. จำนวนหนึ่ง เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2547 ที่ภาคอีสานเป็นแห่งแรก และได้กำหนดให้ วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริงจำเป็นต้องมีกระบวนการในการสร้าง รักษา และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมหมู่บ้านชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเข้าใจในปรัชญาของกองทุนแม่ของแผ่นดิน

     นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ มีผลโดยตรงต่อคุณภาพและความยั่งยืนในการเป็นหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อร่วมกันขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานของการให้อภัยทางสังคม ให้ความรู้รักสามัคคีสร้างความสมานฉันท์ของคนในชุมชนร่วมกันเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ด้วยแนวทางสันติ การสร้างพลังแห่งความดีงามในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้เป็นหมู่บ้านที่เป็นสังคมแห่งคุณธรรมอย่างแท้จริง ตามคำกล่าวที่ว่า "กองทุนแม่ของแผ่นดิน คือ กองทุนที่รวมจิตใจของผู้คน เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ยาก นับเป็นทุนเริ่มต้นแห่งความดี".

ภาพ/ข่าว : นายอานนท์ บุญมาตุ้ย ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน

บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :