ทต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คก.ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านฯ บ้านวังผาง หมู่ที่ 5

ทต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คก.ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านฯ บ้านวังผาง หมู่ที่ 5

สำนักงานเทศบาลตำบลวังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน มีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านวังผาง หมู่ที่ 4 ตำบลวังผาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 498,767.89 บาท ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกโดยดาวน์โหลดผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคาและยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลวังผาง โทรศัพท์ 0-5309-6077 ต่อ 39


ไฟล์เอกสารประกอบ
ว 1415 ทต.วังผาง (ซ่อมปะปาหมู่บ้าน).pdf |
|

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar