เกษตรนวัตกรรม อารยธรรมล้านนา อาชีวะเกษตรแฟร์" ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2567 (บทความที่ 11 ประจำเดือนมกราคม 2567)

งาน "เกษตรนวัตกรรม อารยธรรมล้านนา อาชีวะเกษตรแฟร์" ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เป็นกิจกรรมเพื่อนักศึกษา ในแต่ละปีได้กำหนดให้มี การจัดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน ระดับชาติ ปีละหนึ่งครั้ง และดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากระดับหน่วย คือแต่ละวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมดังกล่าว และคัดเลือกตัวแทนมาแข่งขันและเข้าร่วมในระดับภาค ซึ่งมี 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ทำการเฟ้นหาผู้ชนะเลิศในการนำเสนอผลงานวิชาการ ทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ตลอดจนการประกวดแข่งขันต่างๆ จนเป็นตัวแทนระดับภาค และมาร่วมแข่งขันในระดับชาติ โดยสถานที่ในการจัดงานจะหมุนเวียนไปแต่ละภูมิภาค จวบจนปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 44 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ
🌵🌾🌿1. การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ มีการแข่งขันทักษะ 8 สาขาวิชา ทักษะสาขาพืชศาสตร์ ทักษะสาขาสัตวศาสตร์ ทักษะสาขาช่างกลเกษตร ทักษะสาขาประมง ทักษะสาขาศิลปะเกษตร ทักษะสาขาอุตสาหกรรม ทักษะสาขาบริหารธุรกิจ และทักษะสาขาพื้นฐาน
🌵🌾🌿2. การจัดนิทรรศการทางการเกษตรของหน่วย อกท. ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการทางการเกษตรของหน่วย อกท.เป็นการแสดงผลงานทางด้านการเกษตร ของหน่วยตัวแทน อกท.ทั้งหมด 4 ภาค จำนวนทั้งสิ้น 12 หน่วย
🌵🌾🌿3. การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ โดยคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์จาก หน่วย อกท. ทั้ง 4 ภาค ประกอบด้วย ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต, ด้านการประกอบอาชีพ, ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป, ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และด้านเทคโนโลยีการเกษตร
🌵🌾🌿4. การประกวดการแสดงนันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ของนักศึกษาสมาชิก อกท. ทั้ง 4 ภาค ประกอบด้วย การประกวดโคบาล และขวัญใจโคบาล, การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชายหญิง, การประกวดวงดนตรีโฟล์กซอง, การประกวดนันทนาการ, การประกวดส้มตำลีลา, การแข่งขันไก่อบฟาง, การประกวด มิส FFT
🌵🌾🌿 ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นในการพัฒนาจังหวัดลำพูน ที่ 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพ และเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาที่ 1เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นLine

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar