ลำพูน Kick off การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน (บทความที่ 10 ประจำเดือนมกราคม 2567)

สืบเนื่องมาจากในช่วงหน้าแล้ง (ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนเมษายนของทุกปี) มักพบการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สาเหตุจากสภาพอากาศส่วนใหญ่เป็นช่วงอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งอย่างต่อเนื่องกันประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวเกษตรกรจะทำการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูฝน ในระยะเวลาดังกล่าวประชาชนในพื้นที่มีการจุดไฟเผาป่าเพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ รวมถึงการเผาไร่ เผาวัชพืชริมข้างทาง รวมถึงการเผาในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ลมพัดฝุ่นควันผ่านเข้ามาในประเทศไทย ประกอบกับมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนปกคลุมทำให้อากาศและฝุ่นควันไม่สามารถลอยตัวสูงขึ้นได้ นอกจากนี้สภาพภูมิประเทศของอำเภอลี้ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ล้อมรอบด้วยภูเขา ทำให้หมอกควันไม่สามารถแพร่กระจายไปยังแหล่งอื่น ส่งผลกระทบต่อความเสียหายทั้งชีวิต ทรัพย์สิน สุขภาพ ความเป็นอยู่ของประชาชน และกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วย
🔥⚡📢 จังหวัดลำพูน จึงได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง กอ.รมน.จังหวัด ลพ. " ณ โรงเรียนบ้านก้อทุ่ง หมู่ 1 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 เพื่อบูรณาการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา นักเรียน นิสิต/นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมุ่งเป้าในพื้นที่วิกฤติได้แก่พื้นที่ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นการเร่งด่วนเพื่อประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่า (ศป.พปภาค 3) และหน่วยทหารที่มาสนับสนุนภารกิจในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยให้ความสำคัญเร่งด่วนในพื้นที่เป้าหมายในการบูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านก้อทุ่ง หมู่ 4, บ้านก้อหนอง หมู่ 2, บ้านก้อจอก หมู่ 3 และบ้านก้อท่า หมู่ 4 ทั้งนี้ ได้มีการจัดประชุมและทำการเปิดศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง กอ.รมน.จังหวัด ลพ.ในวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กป่ารอยต่อ 4 จังหวัด พื้นที่ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน อย่างจริงจังและยั่งยืนต่อไป สอดคล้องกับประเด็นในการพัฒนาในการพัฒนาจังหวัดลำพูนที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ 10 การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันLine

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar