ตลาดนัดแก้หนี้ (บทความที่ 9 ประจำเดือนมกราคม 2567)

✍️💸📘 จังหวัดลำพูน โดยศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัด ได้กำหนดจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ขึ้นเป็นประจำทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2567 โดยจัดขึ้นครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เชิงสะพานท่าขาม) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ตลาดนัดแก้หนี้ไม่ใช่เพื่อเป็นการช่วยเหลือในด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่การจัดงานจะต้องเกิดประโยชน์แก่คนในชุมชนและประชาชนด้วย โดยจะต้องมีการจำหน่ายสินค้าโอท้อป สินค้าชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นในการพัฒนาจังหวัดลำพูน ที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เเนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสร้างความเข้มเเข็งเศรษฐกิจฐานรากเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตLine

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar