กฎระเบียบและการรายงานข้อมูลระบบ isingleform พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ (บทความที่ 6 ประจำเดือนมกราคม 2567)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ด้านกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎระเบียบและการรายงานข้อมูลระบบ isingleform เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการในระดับจังหวัด ทั้งในและนอกเขตอุตสาหกรรม ในการดำเนินธุรกิจพร้อมทั้งประกอบกิจการโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นในการพัฒนาจังหวัดลำพูนที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างเมืองแห่งการศึกษาและเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลในทุกช่วงวัย

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar