“กาแฟแม่สะแงะถ่า” หมู่บ้านแม่สะแงะ อำเภอเม่ทา จังหวัดลำพูน (บทความที่ 5 ประจำเดือนมกราคม 2567)

🔸🔸หมู่บ้านแม่สะแงะ อำเภอเม่ทา จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว ต้นโกโก้และต้นกาแฟ บริเวณตรงข้ามโรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านแม่สะแงะ พร้อมจัดบูธกาแฟแบรนด์ “กาแฟแม่สะแงะถ่า” ซึ่งเป็นกาแฟของบ้านแม่สะแงะ ตามโครงการสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นฐาน (กสค.) ร่วมกับ ครู กศน.อำเภอแม่ทา ผู้นำชุมชนและชาวบ้านแม่สะแงะ โดยได้นำกาแฟตังอย่างจากหลายๆพื้นที่ ที่มีระดับความสูงจากน้ำทะเลใกล้เคียงกับชุมชนบ้านแม่สะแงะมาให้ชาวบ้านทดลองปลูก โดยได้ทดลองทำการคั่วเมล็ดกาแฟ ทดสอบชิมรสชาติ เพื่อหาสูตรที่เหมาะสมและลงตัว เพื่อที่จะสามารถนำออกมาจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอีกทางหนึ่ง โดยผู้สนใจกาแฟแบรนด์ “กาแฟแม่สะแงะถ่า” สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียนได้ที่ นายปณชัย จันตา ปราชญ์ กศน. อำเภอแม่ทา โทร.081-3523715
🔸🔸สอดคล้องกับประเด็นแนวทางการพัฒนาที่ 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 🔸🔸แนวทางที่ 3.2 เกษตรสุขภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตเกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร และสร้างความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึง ผู้ประกอบการให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความสำคัญของความปลอดภัยเพื่อสุขภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์.
--------------------------------------------------------------------------Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar