อินทยงยศ ถนนสายวัฒนธรรม เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (บทความที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2567)

🔸🔸งานอินทยงยศ ถนนสายวัฒนธรรม Soft Power of Lamphun บริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเดิม) ถ.อินทยงยศ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน จัดการประกวด Super Kids Model รุ่นอายุ 4-9 ปี และ รุ่นอายุ 10-14 ปี ภายใต้ธีมงาน Lamphun Fashion City เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม และเพื่อมุ่งพัฒนาความสามารถให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ให้มีความกล้าแสดงออกในการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมผ่านการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดลำพูน
🔸🔸ภายในงานยังมีการแสดงแบบผ้าอัตลักษณ์จังหวัดลำพูน (Fashion Show) “LAMPHUN fashion City” แฟชั่นโชว์ผ้าลำพูนสู่เวทีโลก ในชุดแต่งกายแบบดั้งเดิมและแบบประยุกต์ โดย กลุ่มนุ่งซิ่นปากั๋นแอ่ว การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสถาบันศิลปวัฒนธรรมอันดีอันงาม รวมถึงการสาธิตและจำหน่ายสินค้า อาหาร และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนอีกด้วย
🔸🔸สอดคล้องกับประเด็นแนวทางการพัฒนาที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แนวทางที่ 4.2 การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของคนทุกช่วงวัย โดยสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การประกอบกิจกรรมนันทนาการที่มีอยู่ในชุมชนเดิม หรือจัดหาใหม่เพิ่มเติม ให้มีความเพียงพอ ปลอดภัย และเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่.
---------------------------------------------------------------------Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar