“Soy Yong น้ำเต้าหู้อินทรีย์ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค” (บทความที่ 3 ประจำเดือนมกราคม 2567)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมเกษตรอินทรีย์บ้านป่าป่วย ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีความมุ่งมั่นในการผลิตถั่วเหลืองอินทรีย์ หลังการทำนาข้าวนำมาแปรรูปเป็น "น้ำเต้าหู้อินทรีย์" เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค สร้างรายได้ให้ชุมชนโดยระบบการผลิตแบบอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ แบรนด์ "Soy Yong" ซอยยอง น้ำเต้าหู้อินทรีย์ เพื่อสุขภาพ ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลืองอินทรีย์ มีรสชาติจำนวน 2 รส น้ำเต้าหู้รสออริจินอลและน้ำเต้าหู้หวานน้อย โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้( MAP) ที่เข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพ น้ำเต้าหู้อินทรีย์ ให้ดียิ่งขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูป สร้างคุณค่าให้แก่สินค้า และสามารถขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบสารสนเทศ
🤩🤩สอดคล้องกับประเด็นแนวทางการพัฒนาที่ 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสากรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แนวทางที่ 2.2 ยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางสังคมวัฒนธรรม และฐานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเดิมของจังหวัด และผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ อาทิ ผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ และผลิตภัณฑ์ อาหารแปรรูปเกษตร โดยให้เน้นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัด และส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ตลอดจนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการค้า.
---------------------------------------------------------------Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar