ตำบลอุโมงค์ เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (บทความที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2567)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกันจัดงานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่างไส้อั่ว ลำพูน ครั้งที่ 19 ชูของดีและวัฒนธรรมตำบลอุโมงค์ สนองนโยบาย Food Festival ของรัฐบาล เน้นกลิ่นอายของล้านนาและบรรยากาศของท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณเวทีกลางลำน้ำปิงห่าง เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
💥💥การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้ดำรงอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพวิถีชีวิตและจิตใจอันดีงามของชุมชน อันที่จะนำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชน อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายรัฐบาลด้าน Food Festival กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมภายในชุมชนอย่างยั่งยืน
💥💥 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูน ประเด็นที่ 1 เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 💥💥 แนวทางที่ 1.1 เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้ารงสรรค์และวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น วิถีชีวิตชุมชน ลุ่มน้ำ สินค้าชุมชน อาหารพื้นถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อนำมาสร้างสรรค์คุณค่า ออกแบบพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว ที่เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท้องเที่ยววิถีอัตลักษณ์ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม.Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar