Lamphun Street Arts สร้างสรรค์งานศิลป์ บนถนนวัฒนธรรม (บทความที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566)

เทศบาลตำบลเวียงยอง ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดลำพูน และ ภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดงาน “งานสานศิลป์ ถิ่นเวียงยอง” ตามโครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น (One Destination , One Local Experience) และโครงการวิจัย “Lamphun Street Arts : การพัฒนาศิลปะเชิงสร้างสรรค์บนถนนวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดลำพูน” ณ ถนนวัฒนธรรมตำบลเวียงยอง ณ บริเวณสะพานขัวมุงหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย – วัดต้นแก้ว  สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาที่ 1 เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวและเมืองเก่าที่ Smart


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar