Lamphun Go Green @จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (บทความที่ 8 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566)

นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางดวงกมล ยิ้มละมัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ร่วมปลูกผักสวนครัวโครงการ Lamphun Go Green "ที่ว่างสร้างอาหาร" สร้างความมั่นคงในชีวิต ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนุนปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร อาทิ พริก มะเขือ ผักบุ้ง ผักชี จิงจูฉ่าย สลัด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาที่ 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาที่ 2 เกษตรสุขภาพ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar