กิจการวางระบบและบริการกรองอากาศที่ปนเปื้อนภายในอาคารโรงงาน (บทความที่ 7 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566)

นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดโรงงานใหม่ บริษัทพลีโมเวนท์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด โดยมี Mr.Friso Horstmeier - CEO Plymovent Mr.Fernando Iturbe Torre - MD Plymovent หัวหน้าฝ่ายบริษัท พนักงานและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
บริษัทพลีโมเวนท์แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2559 ในประเทศไทย ปีนี้ถือเป็นปีที่ 7 ของการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และในปี 2566 บริษัทได้เริ่มขยายอาคารผลิตและพื้นที่สำนักงานเพื่อที่จะเพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถในการผลิต สำหรับในส่วนของประเทศไทยเองและในส่วนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะนำไปสู่การเป็นผู้ผลิตชั้นนำในด้านผลิตแอดเวิร์กหรือเป็นผู้นำในระบบในอุตสาหกรรม สำหรับการขยายอาคารผลิตทั้งสองแห่ง ถือได้ว่าเป็นการตอบสนองต่อนโยบายแห่งรัฐบาลไทยเองในการจะเพิ่มส่งเสริมอุตสาหกรรม และการบริการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย ทั้งยังตอบสนองกับการขับเคลื่อนในระเบียงเศรษฐกิจเศรษฐกิจพิเศษ ภาคเหนือ (Northern Economic Corridor) หรือ NEC ซึ่งรัฐบาลหวังว่าจะพัฒนาภาคเหนือในส่วนของ 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และลำพูน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดลำพูนให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของประเทศอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูน ประเด็นที่ 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แนวทางที่ 3 บูรณาการทำงานและยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน พัฒนาและส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม บูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมทั้งอุประสงค์และอุปทาน นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar