รมว.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ลำพูน (บทความที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566)

ที่ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน ในการตรวจราชการและมอบนโยบายให้แก่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมหารือในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน  ในประเด็น โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่กับ SMEs ลำพูน (Lamphun Supply Chain) : เพื่อเปิดโอกาสแสดงศักยภาพ และสร้างโอกาสเจรจาธุรกิจ  โครงการขนส่งสินค้าทางรถไฟ และสถานี Container Yard : เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขนส่งสินค้าในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมภายในประเทศไทยและขนส่งออกไปต่างประเทศ  การปรับปรุงผังเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของการค้าและอุตสาหกรรมลำพูน NEC : ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาการใช้พื้นที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองและการขยายพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นรอบพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมฯ  การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับเศรษฐกิจ : การผลักดันสนามบินแห่งที่ 2 เพื่อรองรับการเดินทางและการลงทุนในอนาคต  อุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มมูลค่าสูง (Lamphun Superfoods Valley) : จังหวัดลำพูนมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเกษตรมูลค่าสูง (Superfoods) จึงขอรับการสนับสนุนให้ SMEs สามารถเข้าถึงกระบวนการประเมินความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมยกดอกทอมือลำพูน ซึ่งได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) THAI COMMUNITY PRODUCT STANDARD อีกด้วย
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูน ประเด็นที่ 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แนวทางที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ ในการพัฒนาพื้นฐานธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับในการปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่ๆ สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด พัฒนาระบบและกลไกลที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar