กิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาด (บทความที่ 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566)

จังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานสักการะพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 ระหว่างวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณพื้นที่เอกชนใกลัเคียงกับ หจก.เม่งฮวดเกษตร หมูที่ 2 บ้านแม่สารป่าแดด ถนนลำพูน – ดอยติ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้กำหนดจัดกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาดในงานดังกล่าว เพื่อหารายได้สำหรับใช้ในการดำเนินงานตามพันธกิจของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ให้การสังคมสงเคราะห์ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ด้อยโอกาส และงานด้านสาธารณกุศลต่าง ๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โอกาส เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ห้าง ร้านทุกแห่ง และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาด เพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อเป็นของรางวัลร้านมัจฉากาชาด ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณสนามจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูน ประเด็นที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แนวทางที่ 5 การเสริมสร้างพลังทางสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา สังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน ส่งเสริมให้มีระบบการสนับสนุนความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar