กาดชุมชนวิถีคนยอง (บทความที่ 3 เดือน พ.ย.66)

🧄กาดชุมชนวิถีคนยองบ้านหนองยวง ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน พื้นที่ ที่ให้ประชาชนจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร อาหารพื้นเมือง เพื่อสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชน เทศบาลตำบลหนองยวง ได้ร่วมกับ ประชาชนในชุมชนบ้านหนองยวง ร่วมกันจัดตั้ง “กาดชุมชนวิถีคนยอง” แห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่จัดหน่ายพืชผัก ผลไม้ อาหารประจำถิ่น ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และนำเสนอวิถีชีวิตแบบคนยอง ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และยังสอดคล้องกับประเด็นในการพัฒนาจังหวัดลำพูนที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอเชิญชวน จับจ่ายพืชผัก ผลไม้ อาหารประจำถิ่น และสัมผัสบรรยากาศวิถีคนยองได้ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar