จังหวัดลำพูน ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

กระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบด้วย บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน และสรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

จังหวัดลำพูน พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ประกอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านลิงค์

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar