กำหนดให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม

การค้าภายในแจ้งว่า คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.) ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กำหนดให้น้ำตาลทราย เป็นสินค้าควบคุมเพิ่มเติม และกำหนดมาตรการกำกับดูแลสินค้าน้ำตาลทราย จึงได้ออกประกาศ กกร. ตามมติที่ประชุมดังกล่าว ดังนี้
๑. ประกาศ กกร. ฉบับที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ได้กำหนดให้น้ำตาลทราย เป็นสินค้าควบคุม ซึ่งมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่
๒. ประกาศ กกร.ฉบับที่ ๖๘ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย โดยกำหนดราคาจำหน่ายส่งและราคาจำหน่ายปลีกน้ำตาลทรายในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่
๓. ประกาศ กกร.ฉบับที่ ๖๙ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งน้ำตาลทราย โดยกำหนดให้บุคคลที่ประสงค์จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ที่มีปริมาณครั้งละตั้งแต่หนึ่งพันกิโลกรัมขึ้นไป ต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากเลขาธิการ กกร. ซึ่งมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
เป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่
โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาตและวิธีการส่งออกซึ่งน้ำตาลทราย เป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งน้ำตาลทราย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จังหวัดลำพูน

จึงขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศ กกร. และประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งน้ำตาลทรายที่ส่งมาด้วย ให้ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบทั่วกัน เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัด


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar