แจ้งเตรียมความพร้อมแผ่นดินไหว

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสารารณภัยกลางว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศ เรื่อง แผ่นดินไหวที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งว่า เมื่อเวลา ๑๔.๓๐ น. เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ละติจูด ๑๙.๔๘๖ องศาเหนือ ลองจิจูด ๙๘.๔๔๗องศาตะวันออก ขนาด ๔.๗ ความลึก ๒ กิโลเมตร จากการติดตามสถานการณ์ดังกล่าว พบว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ได้รับความรู้สึกสั่นไหวอาจทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้
๑. ให้ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้ นที่ จัดเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ตลอดจนตรวจสอบผลกระทบเชิงโครงสร้างที่อาจเกิดขึ้นกับที่พักอาศัย อาคาร สิ่งก่อสสร้าง พร้อมทั้ง แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และอำนาจหน้าที่ต่อไป
๒. เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการออกช่วยเหลือประชาชนได้ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไทว หากมีความรู้สึกสั่นไหว และได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น ให้แจ้งเหตุให้ สำนักงานบัองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนทราบ ทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  ๐ ๕๓๕๖ ๒๙๖๓ หรือหมายเลชโทรศัพท์ 1784 หรือช่องทางแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line ofical Account "ปกรับแจ้งเหตุ ๑๗๘๔" ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar