🎉🏅🏆ลำพูน แชมป์จังหวัดสะอาด สมัยที่ 5 (บทความที่ 1 เดือนกันยายน 2566)
 
🎉🏅🏆จังหวัดลำพูน ได้รับการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” รอบตัดสิน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ต่อยอดความสำเร็จ ลำพูนเมืองสะอาด ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2566 จากคณะคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งจังหวัดลำพูน ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ รวมถึงให้คณะอนุกรรมการฯ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ และสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร พร้อมเยี่ยมชมนวัตกรรม ศูนย์คัดแยกขยะบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน และอำเภอป่าซาง อีกด้วย ซึ่งผลการตัดสิน จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัล จังหวัดสะอาด เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ โดยในเดือนพฤศจิกายน 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เตรียมเข้ารับโล่รางวัลจังหวัดสะอาดสมัยที่ 5
🎉🏅🏆การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำพูน เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษามาตรฐานและต่อยอดความสำเร็จการจัดการขยะไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต จุดเด่นของจังหวัดลำพูนที่ประสบความสำเร็จคือ ความเข้มแข็งของภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือมาตลอดโดยจังหวัดลำพูนลำพูนมุ่งมั่นที่จะรักษาและต่อยอดให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City) ตลอดจน เพื่อรักษามาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังเพื่อลำพูน” สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ 12 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองทั้งระบบ 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar