สวนพัชรินทร์ ถิ่นของ มะม่วงงาช้างแดง

🥭 สวนพัชรินทร์ ถิ่นของ มะม่วงงาช้างแดง
สวนพัชรินทร์ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เกษตรแปลงใหญ่ที่ปลูกกมะม่วงพันธุ์แฟนซี (งาช้างแดง) ส่งออกจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ นับว่าเป็นผลสำเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาที่ 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพ และเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาระบบนิเวศการเกษตรเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและเกษตรทั้งระบบ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar