จังหวัดลำพูน แสดงพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จัดงานบูรณาการพลัง “บวร” ซ่อมบ้านแป๋งเฮือน เพื่อความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิตคนเมืองหละปูน ปี 2567

 จังหวัดลำพูน แสดงพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จัดงานบูรณาการพลัง “บวร” ซ่อมบ้านแป๋งเฮือน เพื่อความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิตคนเมืองหละปูน ปี 2567 

     วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มอบหมายให้ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานบูรณาการ พลัง “บวร” ซ่อมบ้านแป๋งเฮือน เพื่อความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิตคนเมืองหละปูน ปี 2567  โดยนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายโยธิน ประสงค์ความดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ มีพระศรีธรรมโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน  นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  นางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน องค์กรสงฆ์ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน รวมจำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมงาน
     ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่าจังหวัดลำพูนให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สนับสนุนการประสานแผนพัฒนาในระดับต่างๆ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญ คือ "เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เน้นการทำงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม จากภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนงาน จากระดับชาติ ระดับกระทรวง สู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัด โดยไม่ทิ้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีและคำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ "เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง"
     จังหวัดลำพูนมีพื้นที่การปกครอง 8 อำเภอ 51 ตำบล 58 องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนประชากร 398,440 คน สำหรับสถานการณ์ทางสังคม จังหวัดลำพูนนับว่าเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ มีผู้สูงอายุ 108,479 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.22 และมีจำนวนคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการ 24,613 คน คิดเป็นร้อยละ 6.18 ซึ่งสูงเป็นอันดับสองของการเทียบสัดส่วนจากประชากรจังหวัด และมีเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล 12,854 คน คิดเป็นร้อยละ 3.22
สำหรับการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินงานภายใต้กลไกการจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดลำพูน ทำหน้าที่สนับสนุนการสำรวจ จัดทำข้อมูลที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด และท้องถิ่น ประสาน และบูรณาการการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดลำพูน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ "ชาวลำพูนมีที่อยู่อาศัย มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน" โดยในปีงบประมาณ 2566 จังหวัดลำพูนมีผลการช่วยเหลือเพื่อสร้างซ่อมแชมที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มเปราะบางไปแล้ว 621 ครัวเรือน เป็นเงินจำนวน 17,749,467.96 บาท
     อย่างไรก็ตาม การจัดงาน " บูรณาการ พลัง บวร ซ่อมบ้าน แป๋งเฮือน เพื่อความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิตคนเมืองหละปูน ปี 2567 " เป็นการแสดงพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้คนลำพูนอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด "ลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังเพื่อลำพูน" และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 ตามนโยบายของรัฐบาล เรื่องการปรับสภาพที่อยู่อาศัย เพื่อคนทุกวัย เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่เสนอโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
     กิจกรรมภายในงานมีการมอบเงินช่วยเหลือในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย จากคณะสงฆ์ ภายใต้ภารกิจสาธารณสงเคราะห์ จำนวน 18 หลัง เป็นเงิน 1,260,000 บาท  ประกอบด้วย มอบบ้านพอเพียงชนบท 3 ลุ่มน้ำ จำนวน 270 หลัง ในพื้นที่ 8 อำเภอ เป็นเงิน 5,778,000 บาท  มอบบ้านจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม P – Move จำนวน 15 หลัง ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง เป็นเงิน 321,000 บาท  บ้านกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน อบจ. (การปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน) จำนวน 17 หลัง เป็นเงิน 551,000 บาท  บ้านคนพิการ ภายใต้โครงการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ พม. จำนวน 35 หลัง เป็นเงิน 1,080,000 บาท บ้านผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 40 หลัง เป็นเงิน 1,543,000 บาท และ บ้านเด็ก ภายใต้โครงการซ่อม เสริม สร้าง บ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน CSR. โดยผู้จัดการโรงเรียนลำพูนพัฒนาจำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 20,000 บาท รวมวงเงินมอบบ้านในงาน รวมถึงจากคณะสงฆ์ / CSR. / อบจ. /และ พม. รวมจำนวน 396 หลัง งบประมาณ 10,553,000 บาท.

ภาพ/ข่าว ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar