จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อสื่อสาร ขับเคลื่อนภารกิจจังหวัดในรูปแบบไม่เป็นทางการ พร้อมขับเคลื่อนการรณรงค์หยุดเผาตามประกาศจังหวัด

จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อสื่อสาร ขับเคลื่อนภารกิจจังหวัดในรูปแบบไม่เป็นทางการ พร้อมขับเคลื่อนการรณรงค์หยุดเผาตามประกาศจังหวัด

     เช้านี้ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.30 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2567 โดยมีหน่วยงานสังกัดสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพ มีนายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายสมาน กองแก้ว ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนเข้าร่วม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของส่วนราชการ ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในรูปแบบบรรยากาศที่เป็นกันเอง พูดคุย และเสนอข้อราชการรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของแต่ละหน่วยงานให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ โดยมี นางสาวนวลจันทร์ ชัยวงศ์ษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เอื้อเฟื้อสถานที่จัดกิจกรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานจำนวนมาก

     กิจกรรมในวันนี้ ยังมีการร่วมกันรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่โล่งและพื้นที่การเกษตร มีการทำสัญลักษณ์ไขว้แขนกากบาทที่หน้าอกพร้อมกัน เพื่อเป็นการเน้นย้ำประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ตั้งแต่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2567 ผู้ใดฝ่าฝืนมีบทลงโทษทางกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากไฟป่า หมอกควัน และลดมลพิษทางอากาศที่จะเกิดขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 21 มาตรา 22 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

กิจกรรมสภากาแฟครั้งต่อไป จะจัดขึ้นเดือนมีนาคม 2567 โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ

---------------------------------------------------------------

ภาพ/ข่าว : นายชนาธิป เมืองมูล ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน

บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar