จ.ลำพูน ขับเคลื่อนต่อเนื่องการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เพื่อเป็นพื้นที่นำร่อง ในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างสมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จ.ลำพูน ขับเคลื่อนต่อเนื่องการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เพื่อเป็นพื้นที่นำร่อง ในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างสมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

วันนี้( 12 ก.พ.2567) ที่ห้องประชุม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดลำพูน พื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2567

       อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry) คือ การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของพื้นที่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับความเจริญของ ชุมชนและการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีอย่าง สมดุล เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย ความร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เศรษฐกิจ ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนในพื้นที่และนักวิชาการ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์จังหวัดลำพูน ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งจังหวัดลำพูน มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์จังหวัดลำพูน  

.

และการประชุมในครั้งนี้ มีการรายงานผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(Pre -EIT)ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 3 จังหวัดลำพูน  ตำบลบ้านกลาง ซึ่งมีรายละเอียด อาทิ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการตลอดจนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่โครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศกิจกรรมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมกิจกรรมบูรณาการข้อมูลสาธารณูปโภคสาธารณูปการและสัดส่วนพื้นที่สีเขียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการประชุมขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศครั้งที่ 1 / 2566 เป็นต้น    

.

นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณา ในการเตรียมความพร้อมตามเกณฑ์ข้อกำหนดพื้นฐาน 12 ข้อ ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฯโดยให้ทางคณะทำงานฯ สรุปผลการสำรวจข้อมูลสำหรับเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินฯ และการมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานตามเกณฑ์ข้อกำหนดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเด็นที่ยังไม่ครบถ้วนเพื่อสรุปผลการดำเนินงานรายงานต่อคณะกรรมการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดลำพูน ต่อไป

ในโอกาสนี้ นายโยธิน ประสงค์ความดี ประธานฯ ได้มอบใบประกาศแก่ ผู้ที่ผ่านการประเมิน ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมิน (Auditor) พื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จำนวน 4 ราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar