จังหวัดลำพูน จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ 70 ปีเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของบุคลากรกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้อุทิศกายและใจ เพื่อชาติบ้านเมืองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

จังหวัดลำพูน จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ 70 ปีเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของบุคลากรกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้อุทิศกายและใจ เพื่อชาติบ้านเมืองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

     วันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดลำพูน นายกองเอก สันติธร ยิ้มละมัย ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ 70 ปี เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตรับฟังสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและมอทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยมี ผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน รองผู้อำนวยการรักษาดินแดนจังหวัดลำพูน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ฝ่ายทหาร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ผู้แทนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับกองร้อย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนรวม 9 กองร้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

     พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พุทธศักราช 2497 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2497 กระทรวงมหาดไทยจึงถือเอาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ซึ่งนับแต่วันก่อตั้งจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 70 ปีที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ร่วมกันปกป้องและพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็งในทุกภารกิจกองอาสารักษาดินแดนเป็นกองกำลังติดอาวุธกึ่งทหาร สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการฝึกทางยุทธวิธีแบบทหารเพื่อให้มีทักษะในการป้องกันตนเองและสามารถช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานของทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง

      ทั้งนี้ ภารกิจหลักกองอาสารักษาดินแดน ประกอบด้วย บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทำของข้าศึก ทำหน้าที่ตำรวจรักษาความสงบภายในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ รักษาสถานที่สำคัญและการคมนาคม การป้องกันการจารกรรม สดับตรับฟังและรายงานข่าว การช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ทหารต้องการและตัดทอนกำลังข้าศึก การปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติและภารกิจสร้างความสามัคคี ปรองดองของคนในชาติ ภารกิจป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและภารกิจการรักษาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย

     กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูนได้นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดลำพูนเข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย กองร้อยบังคับการและบริการ จำนวน 27 นาย กองร้อย อส.อ.เมืองลำพูนที่ 1 จำนวน 12 นาย กองร้อย อส.อ.ป่าซางที่ 2 จำนวน 7 นาย กองร้อย อส.อ.แม่ทาที่ 3 จำนวน 7 นาย กองร้อย อส.อ.บ้านโฮ่งที่ 4 จำนวน 8 นาย กองร้อย อส.อ.ลี้ที่ 5 จำนวน 11 นาย กองร้อย อส.อ.ทุ่งหัวช้างที่ 6 จำนวน 7 นาย กองร้อย อส.อ.บ้านธิที่ 7 จำนวน 8 นาย กองร้อย อส.อ.เวียงหนองล่องที่ 8 จำนวน 6 นาย รวมทั้งสิ้น 93 นาย

      โอกาสนี้แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนได้มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนประจำปี 2567 ให้แก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน รวมจำนวน 3 ทุน และทุนของแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน จำนวน 21 ทุน

     โดย ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน ได้ให้โอวาสแก่สมาชิก อส. ความว่า "เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนได้เวียนมาบรรจบครบรอบเป็นปีที่ 70 ขอส่งความปรารถนาดี และความห่วงใยมายังผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งขอให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกท่าน ได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน ระลึกถึงวีรกรรมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศทั้งกาย ใจ เพื่อชาติบ้านเมือง ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อน ช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

     กองอาสารักษาดินแดนเป็นกำลังสำคัญของฝ่ายปกครองในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน จากการปฏิบัติภารกิจหลายมิติ ได้แก่ ภารกิจด้านการส่งเสริมการปกครอง การพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย การปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ การจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ซึ่งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเป็นกำลังกึ่งทหารที่เข้าไปมีบทบาทในการปฏิบัติภารกิจสำคัญดังกล่าว ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ และทหาร จนเป็นที่ยอมรับของประชาชน สามารถตอบสนองภารกิจให้ความช่วยเหลือสังคมและประชาชนได้ในทุกด้าน

     ดังนั้น เพื่อรักษาเกียรติยศชื่อเสียงของกองอาสารักษาดินแดนให้สืบไป สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เฝ้าระวังภัยคุกคามรูปแบบใหม่อยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้ง น้อมนำศาสตร์พระราชา "การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้การทำงานประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้

      ขอให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตั้งใจประกอบคุณงามความดี เพื่อประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์มีระเบียบวินัย และยึดมั่นในศีลธรรม ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิสิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกและพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้สมาชิก อส. ทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข สวัสดี ปราศจากภยันตรายทั้งปวง และประสงค์สิ่งใดให้สมปรารถนาทุกประการ"

………………………..............................

ภาพ/ข่าว : นายชนาธิป เมืองมูล ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน

บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar