จังหวัดลำพูน ติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดลำพูนอย่างใกล้ชิด  พบว่าวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2567 ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เริ่มมีค่าสูงขึ้นแต่ภาพรวมจุด Hot Spot ทั้งจังหวัดลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 69 จุด 

จังหวัดลำพูน ติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดลำพูนอย่างใกล้ชิด  พบว่าวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2567 ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เริ่มมีค่าสูงขึ้นแต่ภาพรวมจุด Hot Spot ทั้งจังหวัดลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 69 จุด 

     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) สู่ความยั่งยืนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายสมาน กองแก้ว ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

     สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยวัดจุดความร้อนด้วยระบบ VIIRS ปี2567 ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2567 เกิดจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 44 จุด ซึ่งน้อยกว่าปี 2566 ในช่วงระยะเวลาเดียวกันที่มีจำนวน 133 จุด โดยแยกเป็นรายอำเภอได้ดังนี้  อำเภอลี้ 8 จุด อำเภอป่าซาง 8 จุด อำเภอแม่ทา 6 จุด อำเภอเมือง 3 จุด อำเภอบ้านธิ 1 จุด อำเภอบ้านโฮ่ง 18 จุด อำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอเวียงหนองล่องไม่พบจุดความร้อน 

     สำหรับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  ในห้วงวันที่ 1 - 31 มกราคม 2567 สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ดีกว่าปี 2566 ในช่วงเวลาเดียวกัน จากการตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษ สถานีตรวจวัด ตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมืองลำพูน มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกวัน (เกณฑ์ดี ถึงปานกลาง) สำหรับสถานีตรวจวัดชั่วคราวที่ ตำบลลี้  อำเภอลี้ มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพสีส้ม) จำนวน 10 วัน  สำหรับคำ PM 2.5 มีการปรับค่ามาตรฐานให้เข้มข้นมากขึ้น จากเดิมเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก/ลบ.ม. เป็นไม่เกิน 37.5 มคก/ลบ.ม. รวมทั้ง อัตราการระบายอากาศของจังหวัดลำพูนมีค่าต่ำกว่าจังหวัดอื่น โดยอยู่ในระดับ "ไม่ดี" มีอากาศปิดต่อเนื่อง ส่งผลให้การระบายฝุ่นละอองเป็นไปได้อย่างจำกัดและเกิดการสะสมได้ง่าย  ทั้งนี้ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2567 ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เริ่มมีค่าสูงขึ้น  โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตำบลบ้านกลางเริ่มมีค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานครั้งแรก ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 (46.3 มค.ก/ลบ.ม.) รวมถึงจำนวนจุดความร้อนที่เพิ่มขึ้นในห้วงระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 14 จุด

     ในส่วนของข้อมูลการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าจังหวัดลำพูน ปี 2567 ได้มีแผนการดำเนินงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 129 แปลง รวมเนื้อที่ 33,000 ไร่ ระหว่างวันที่ 14 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2567 และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 33 แปลง รวมเนื้อที่ 6,576.8 ไร ระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2567 .

ภาพ/ข่าว :  ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar