จังหวัดลำพูน จัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อให้การจ้างแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดลำพูนเป็นไปอย่างถูกต้อง

จังหวัดลำพูน จัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อให้การจ้างแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดลำพูนเป็นไปอย่างถูกต้อง

      วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องจามจุรี 1 เดอะแกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2567 (รุ่นที่ 1) โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน กรมการจัดหางาน โดยมีนางสาวพุทธชาด อินทร์สวา จัดหางานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายจ้าง/สถานประกอบการ อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

     จัดหางานจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม และประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคการเกษตร จึงมีการยื่นขออนุญาตให้คนต่างด้าวหลายสัญชาติทำงาน เช่น ญี่ปุ่น จีน จีนไต้หวัน อังกฤษ อเมริกา ฝรั่งเศส เมียนมา กัมพูชา ลาว โดยภาพรวม มีจำนวนนายจ้าง/สถานประกอบการยื่นขออนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าว 4,164 ราย และมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน จำนวนรวมทั้งสิ้น 15,873 คน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมามากที่สุดถึง 13,662 คนหรือประมาณร้อยละ 86

      จากข้อมูลดังกล่าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้การจ้างแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดลำพูนเป็นไปอย่างถูกต้อง โดยสร้างการรับรู้ให้นายจ้าง/สถานประกอบการผู้ที่ใช้แรงงานต่างด้าวและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว ระเบียบและขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตการทำงาน การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนข้อกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดอบรมรุ่นที่ 1 ในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 100 คน ประกอบด้วย นายจ้าง/สถานประกอบการ อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง เป็นการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจาก 5 หน่วยงานหลัก ดังนี้

1) การบรรยายให้ความรู้เรื่องพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคน ต่างด้าว พุทธศักราช 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และทำอย่างไรจึงจะจ้างคนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยวิทยากรจากสำนักงาน จัดหางานจังหวัดลำพูน นางสาวพรรณวลี พริ้มขจีพงศ์ หัวหน้างานต่างด้าว

2) วิทยากรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน บรรยายให้ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

3) วิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน บรรยายให้ความรู้เรื่องการ ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

4) วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน บรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิ ประโยชน์ของแรงงานต่างด้าวจากการใช้ประกันสุขภาพของรัฐ

5) วิทยากรจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน บรรยายให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

และ

6) การบรรยายเรื่องการจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติของแรงงานต่างด้าว ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร โดยวิทยากรจากศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 5 สาขาจังหวัดลำพูน

     การอบรมในวันนี้นอกจากจะมุ่งหวังให้พื้นที่ในจังหวัดลำพูนมีการจ้างแรงงานต่างด้าว ทำงานได้อย่างถูกต้องแล้ว ยังเป็นการสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ ประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้พื้นที่จังหวัดลำพูน เป็นเขตปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ตลอดจนเป็นการป้องปรามและ ลดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในคนต่างด้าวด้วย

………………………..............................

ภาพ/ข่าว : นายชนาธิป เมืองมูล ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน

บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar