จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลจังหวัดดีเด่นด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อ ภายในงานสัปดาห์วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร  

จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลจังหวัดดีเด่นด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อ ภายในงานสัปดาห์วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร  

     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30  ที่ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ พร้อมรับมอบโล่จังหวัดดีเด่นด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อ และเมืองสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย  ซึ่งจังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลจังหวัดดีเด่นด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศนียบัตร โดยมีนางญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. เป็นประธานเปิดงาน  มีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

     กิจกรรมภานในงานประกอบด้วย นายอนุกูล ปิดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ, การเสวนา เรื่อง "รับมืออย่างไร... กับภัยออนไลน์ในยุคดิจิทัล" ประกอบด้วย 1. อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและภัยพนันออนไลน์   2. ภัยคุกคามทางเพศ  3. การคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์  4. สถานการณ์ภัยออนไลน์ที่คุกคามเด็กและเยาวชน  5. ข้อเสนอในการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยออนไลน์  การสรุปแนวทางการรับมือภัยออนไลน์ในยุคดิจิทัล

     จากนั้น เวลา 11.30 น. มีพิธีมอบโล่แก่จังหวัดดีเด่นด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อ และเมืองสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย โดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย จังหวัดดีเด่นด้านการส่งเสริมสวัสดิการหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  มีจำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา  สำหรับใบประกาศนียบัตร  มีจำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดกระบี่

     สำหรับ รางวัลจังหวัดดีเด่นด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  มีจำนวน 8 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดลำพูน  จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดราชบุรี  จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดสงขลา  เมืองพัทยา  จังหวัดมหาสารคาม   สำหรับใบประกาศเกียรติคุณ มีจำนวน 7 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดยโสธร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงราย  จังหวัดสุพรรณบุรี  และจังหวัดกาฬสินธุ์.

ภาพ/ข่าว :  ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar