ผู้ว่าฯ ลำพูนเป็นประธานเปิดประเพณี ลอยโขมด ประเพณีหนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก

ผู้ว่าฯ ลำพูน เป็นประธานเปิดประเพณี ลอยโขมด ประเพณีหนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก

     วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2566 ) เวลา 19.00น. ที่ ที่วัดรมณียาราม (กู่ระมัก) หมู่ ที่4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ 9 “ประเพณีลอยโขมด หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีนายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

     ประเพณีลอยโขมด อ่านว่า ลอย - ขะ – โหมด เดิมเป็นประเพณีของชาวมอญ ซึ่งเป็นชาติพันธุ์หลัก ของอาณาจักรหริภุญไชย ในสมัยนั้น ซึ่งภาษามอญเรียกว่า " ฮี้ฮะหม๊ด " แปลว่า การลอยประทีปดวงไฟจามเทวีวงศ์ พงศาวดารหริภุญไชยบันทึกว่า พุทธศักราช 1490 - 1500 ในสมัยของ พญาจุเลราช และ พญากมลราช โรคห่า หรือ "อหิวาตกโรค" ระบาดหนักในเมืองหริภุญไชย ผู้คนล้มตายเป็นอันมาก จึงพากันอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน ไปยังเมืองสุธรรมวดี หรือ เมืองสะเทิม และ เมืองหงสาวดี สมัยนั้น ยังเป็นอาณาเขตของชาวมอญ เชื้อชาติเดียวกับชาวหริภุญไชย หลังจากที่โรคห่าได้หยุดระบาด ชาวเมืองหริภุญไชยเดิม จึงพากันย้ายกลับ มาตุภูมิแผ่นดินเกิดหลังจากนั้นชาวหริภุญไชย ยังคงระลึกนึกถึงชาวมอญด้วยกัน ที่ยังอยู่เมืองสะเทิม และเมืองหงสาวดี จึงได้พากันสร้างแพไม้ จัดแจงข้าวของเครื่องใช้ พร้อมทั้งตะเกียงไฟ ใส่ลงไปในแพไม้ ลอยไปตามแม่น้ำ โดยหวังว่าคนชาติเดียวกัน ที่อยู่คนละฝั่งน้ำ จะเห็นและรับรู้ได้ว่า ญาติพี่น้อง ทางฝั่งนี้ยังอยู่เป็นปกติสุข

      วัดกู่ระมักซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สมัยพระนางเจ้าจามเทวีทรงสถาปนาสร้างขึ้นเมื่อพระองค์ทรงเสด็จมาครองนครหริภุญชัย และต่อมานักบุญแห่งล้านนาไทยครูบาเจ้าศรีวิชัยได้มาครอบองค์พระเจดีย์ในปัจจุบัน เห็นเด่นสง่างาม ซึ่งกิจกรรมในช่วงเทศกาลเดือนยี่เป็งนี้ทางวัดรมณียาราม จัดให้มีการบูชาแขวนโคม ถวายเป็นพุทธบูชา และการลอยโขมด ซึ่งการลอยโขมดนี้เป็นประเพณีเก่าแก่ของเมืองหริภุญชัย เป็นการนำเอาดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะบูชาจัดตั้งเป็นซุ้มเพื่อลอยเคราะห์ ปล่อยนาม ตามความเชื่อ

      โดยกิจกรรมลอยโขมดครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา อันดีงามในท้องถิ่น ให้แก่เด็กและเยาวชนได้สืบทอดและเรียนรู้ รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2566 ภายในงานประกอบด้วยการประกวดโขมดหลวง กิจกรรมกาดหมั้ว (อาหารพื้นบ้าน ขนมพื้นเมือง) กิจกรรมซุ้มแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละหมู่บ้าน ขบวนแห่โขมดหลวง ทั้ง 11 หมู่บ้าน นิทรรศการให้ความรู้เรื่องประวัติความเป้นมาประเพณีการลอยโขมด การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดเทพีโขมดจำแลง พิธีถวายโคมเจ้าแม่จามเทวี และจุดเทียวบูชาพระธาตุกู่ละมัก

---------------------------------------

ภาพ/ข่าว : นายชนาธิป เมืองมูล ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน

บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar