จังหวัดลำพูน ระดมความคิดเห็นหลายภาคส่วน เพื่อจัดทำมาตรการและแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัด

จังหวัดลำพูน ระดมความคิดเห็นหลายภาคส่วน เพื่อจัดทำมาตรการและแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัด 

     วันนี้ (17 พ.ย. 66) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด(จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ 4/2566 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วม ที่ประชุมมีการรายงานผลของการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำมาตรการและแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 66 และคัดเลือกมาตรการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดลำพูน
     สำหรับผลจากการระดมความคิดเห็น(Focus group) เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา มีการคัดเลือกกิจกรรม/โครงการที่มีความสําคัญ คือ 1) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน โครงการปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าในพื้นที่ที่ถูกบุกรุก โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำและโครงการจัดที่ดินให้ชุมชน 2) สาขาการจัดการทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย โครงการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งกักเก็บน้ำและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 3)สาขาการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย โครงการแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินและโครงการส่งเสริมความรู้การก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4) สาขาการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ประกอบด้วย โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน(GAP) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ โครงการเฝ้าระวังการขนย้ายสัตว์ โครงการป้องกันและกำจัดโรคแมลงอย่างผสมผสาน และโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 5) สาขาสาธารณสุข ประกอบด้วย โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสม และ โครงการเสริมสร้างความสุขบุคลากรด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขและจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ 6) สาขาการท่องเที่ยว ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงปฏิทินท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป โครงการเพิ่มขีดความสามารถให้กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนจัดรูปแบบกิจกรรมหรือบริการด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย โครงการสร้างความตระหนักและให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวถึงความเสี่ยงความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ภูมิอากาศของแหล่งท่องเที่ยวและโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยรองผู้ว่าราชการกล่าวว่าโครงการที่เลือกมาทั้งหมดจะมีการมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบแต่ต้องสอดรับกับยุทธศาสตร์จังหวัดด้วย และแจ้งให้หน่วยงานเจ้าภาพทราบอีกครั้ง .

ภาพ : ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน
ข่าว : นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar